Odleglosc budynku od linii 20kV

       

Odnośniki


Z życia Saszek

Temat: Odległość linii SN od domu mieszkalnego
Dziękuję za pomoc obu Panom, bardzo mi się przydała. Obie przywołane normy najwyraźniej ustalają odległość od budynku nie wiekszą niż 3m. Ja planuje mieć ok. 6 więc powinno być w porządku. Moje obawy wzbudziły pojawiające sie gdzieniegdzie informacje o strefie technicznej wynoszącej aż 8m (z obu stron czyli razem 16) Konkretnie wyglądało to tak i pojawiło się na jednym z forów prawniczych: "Zasięgi stref technicznych: 1)istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV – 2 x 15 m (po obu stronach osi linii), na terenach przeznaczonych do zalesienia należy wyłączyć z zalesienia pas ochronny o szerokości 20 m (po 10 m w obie strony od osi linii); 2)istniejącej jednotorowej linii napowietrznej 110 kV – 2 x15 m (po obu stronach osi linii), na terenach przeznaczonych do zalesienia należy wyłączyć z zalesienia pas ochronny o szerokości 20 m (po 10 m w obie strony od osi linii); 3)istniejącej lub projektowanej linii napowietrznej 15 kV – 2 x 8 m (po obu stronach osi linii), na terenach przeznaczonych do zalesienia należy wyłączyć z zalesienia pas ochronny o szerokości 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii); 4)istniejącej lub projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV – pas terenu o szerokości 5 m wokół obrysu stacji; 5)istniejącej lub projektowanej linii napowietrznej 0,4 kV – 2 x 3 m (bo obu stronach osi linii);" Zakłądam jednak, że elektrycy znajdą się na tym lepiej niz prawnicy więc z ufnością przyjmuję, że norma 3-metrowa jest wystarczająca Pozdrawiam
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=6732Temat: Odległość linii SN od domu mieszkalnego
Zakłądam jednak, że elektrycy znajdą się na tym lepiej niz prawnicy więc z ufnością przyjmuję, że norma 3-metrowa jest wystarczająca Ale kolega nie zamierza budować linii SN, wiec te normy można sobie darować. Chyba, że załatwi z energetyką czasowe wyłączenie tej linii na czas budowy. Proszę z pokorą założyć te 8 metrów i nie będzie problemu. Jeśli linia SN już istnieje to podczas budowy obowiązuje „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) Kolega nie podał napięcia dla tej linii, a jest to istotne. Rozporządzenie określa minimalną odległość stanowiska pracy od linii elektroenergetycznej. Jest to odległość liczona w poziomie od skrajnego przewodu linii SN do skraju stanowiska. Dla linii powyżej SN 1 kV do 15 kV jest to 5 m. a dla linii powyżej 15 kV do 30 kV już 10m. Najczęściej spotyka sie linie SN 15 kV i 20 kV. W praktyce zachowanie odległość 8 m od osi linii do skraju budynku pozwala zachować minimalny odstęp 5 m od linii 15 kV do stanowiska pracy.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=6732


Temat: Obostrznie 2 stopnia
Witam. Mam pewien problem i może ktoś z Was miał podobny. Częściowo przy i na działce przylega linia SN 20 kV. Architekt kazał mi wystąpić do ZE o opinię co do lokalizacji budynku na działce. Budynek jest zaprojektowany w odległości ok. 12 m od skrajnego przewodu. Pod linią projektant napisał że ma być trawnik. Wjazd na działkę mam z innej strony ale front domu (wejście do budynku) jest od lini SN. No i dostałem odpowiedz że na własny koszt muszę wykonać obostrzenie 2 stopnia..... (norma PN-E-05100-1:1998) Analiza była robiona przez mojego projektanta i elektryka, twierdzili że wymagana odległość to 7 m. ZE stwierdziła że zagospodarowanie terenu wokół domu prze obsianie trawy jest "podwórzem" Co można nazwać podwórzem i ile miejsca na to trzeba? Nie mam tam wjazdu, parkingu. Co mam robić? jak mam się odwołać od tej decyzji? Sąsiadka zamyka budowę a ta linia i słup przecina jej działkę na pół. U mnie ta linia tylko przylega do działki i przecina jej bardzo małą część. Bez pozytywnej analizy nie będę mógł podpisać umowę z energetyką?
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=4650


Temat: Budynek (kontener) na linii kablowej SN??
Mam pytanie a właściwie problem. Na nowo budowanym obiekcie postawiono portiernie kontenerową na trasie linii kablowej SN. Z różnych względów nie ma mozliwości postawić go inaczej. Czy przepisy bądź normy mówią coś na ten temat. Czy sytuacja taka jest dozwolona?? Czy nie jest to podobna sytuacja jak ze stacjami transformatorowymi gdzie wymagana jest określona odległość od pomieszczeń na pobyt stały ludzi? W tym przypadku przecież ochrona bedzie przebywać w budynku non stop. Odległość od linii SN (20kV) to głębokość zakopania kabla ok. 1m.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=2802


Temat: Hałda w Siechnicach do rozbiórki
Panie Wójcie , o ile mnie pamięć nie myłi to firma mająca zajmować się przeróbką hałdy w Siechnicach wystąpiła o 1 MW energii elektrycznej na potrzeby przetwórstwa. W obecnej sytuacji nie ma w obszarze żadnego uzbrojenia energetycznego ( nie licząc transformatora pracującego na potrzeby Orlenu, oczyszczalnia gminna pracuje na zasilaniu prowizorycznym bardzo awaryjnym, obszar od strony byłej huty praktycznie nie istnieje). Linie 20 kV Zakładu Energetycznego Wrocław przebiegają w odległości ok. 500 m od hałdy, lecz nie mam wiedzy do kogo zwróciła się firma o budowę linii zasilającej obszar przetwórczy ( linie zasilają pompownie MPWiK w obszarze terenów wodonośnych ). Podsumowując- rozpoczęcie przeróbki hałdy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę linii napowietrznej lub kablowej zasilającej urządzenia do przeróbki hałdy ( chyba ,że nastąpiła zmiana koncepcji i przeróbka będzie oparta na urządzeniach o napędzie spalinowym - brak mojej wiedzy ). Przy braku działań w opisanym przeze mnie temacie ( a jeszcze woda, ścieki, przygotowanie placu, hala, budynki administracyjne ) podtrzymuje stwierdzenie o braku możliwości realizacji przeróbki hałdy w jak to napisał Wójt 2007 roku.
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=133


Temat: stacja trafo - linia zabudowy
Proszę zwrócić na przepisy Ministra Infrastruktury, który zakazuje prac budowlanych w odległości 5 m w pionie od zewnętrzego przewodu linii 15 kV. Często miejscowe plany zagospodarowania ograniczają zabudowę o funkcjach ochronnych ( domy mieszkalne i inne budynki urzyteczności publicznej) w liniach strefy ochronnej wynoszacej wzdłuż linii 15 kV do 15 m. Tak też wprowadzono w nowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w gminie gdzie mam działkę. Budowę linii 15 kV dopuszają w linii pasów drogowych za zgodą właścicieli działek przyległych, jeżeli przebieg tej inwestycji nie naruszy prawa własności. Transformatory ich budowa przewidziane są poza działkami prywatnymi. Chcę wskazać liczne przypadki wybuchów Trafo w dni upalne, kiedy wysoka teperatura powoduje podgrzanie oleju transformatorowego i jego rosadzenie. Widziałem skutki takiego wybuchu, gdy olej i części obudowy trafo odrzuciło w odległość 20 m - 30 m niszcząc dach garażu stojącego w pobliżu. A w sprawie PEM to natężenie przy trafo 15 kV/0,4kV w odległości 10 m wynosi 60 nT. Jest to poniżej dopuszczalnej normy, lecz trzeba pamiętać, że wybudowane mieszkanie w takiej odległości dostaje dawkę PEM w skali roku przekraczająca dopuszczalne normy. Wszystkie normy, które są podawane dotyczą chwilowego pobytu ludzi w pobliżu źródeł PEM. Normy te są zaostrzane. Do niedawna dopuszczlna chwilowa dawka PEM wynosiła 80 kA/m, od 2003r. wynosi 60 kA/m. Przy liniach WN powyżej 100 kV wojewoda powinien zlecić coroczne badania zagrożeń w strefach działania tych linii energetycznych. Pomimo, że przepisy o ochronie środowiska istnieją od kilku lat żaden wojewoda nie wydał nakazu takich badań dla linii już istniejących. Takie badania przeprowadza się tylko przy zamiarze budowy nowej linii WN i to odnosi się do minimalnej strefy ochronnej.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=36524


Temat: Ile m dom od linii średniego napięcia?
Trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w tym planie zagospodarowania nie ma wyznaczonej strefy ograniczenia zabudowy, to rozporządzenie Ministra Infrastruktury wskazuje, o ograniczeniu prac budowlanych przy liniach energetycznych. W przypadku linii 15 kV - SN nie wolno prowadzić prac budowlanych w odległości 5m w poziomie na gruncie od zewnętrznego jej przewodu, gdy linia jest pod napięciem. Możesz takie prace prowadzić, jak uda CI się wyłączyć w linii prąd. Za wyłączenie linii NN na 1 godzinę 3 lata temu na posterunku energetycznym krzykneli mi 300 zł. Przy wyłączeniu linii 15 kV napewno wielokrotnie więcej. Zakład Energetyczny na peno wskarze Ci, że możesz budować do w odległości 1m od zewnętrzego przewodu. Tylko nadzór budowlany wstrzyma prace budowlane ze względu na bezpieczeństwo pracowników prowadzących prace budowlane. Dlatego ZE może postawić linię przy domu w odległości 1m, ale ty nie będziesz mógł postawić tego domu w takiej odległości od linii. ZE stawiając linię SN nie powoduje zagrożeń dla domu w trakcie jej budowy, gdyż w tym czasie nie jest pod napięciem. Po postawieniu tej linii powstaje zagrożenie z strony tej linii dla otoczenia. W odległości około 5m natężenie pola magnetycznego wynosi około 48 nF. Nie jest to dawka groźna dla zdrowia człowieka. Lecz stałe przebywanie człowieka w takim PM może spowodować istotne zmiany w organiźmie człowieka. W moim przypadku miejscowy plan zagospodarowania wskazuje strefę ograniczonej zabudowy pas o szerokości 15 m wzdłuż linii 15kV, czyli 7,5 m od osi linii. Uważam, że dla własnego bezpieczeństwa taka linia powinna przebiegać poza działką budowlaną. Na mojej działce w 1991r. postawiono linię 15kV bez zgody jej właściciela i jako istotne odstepstwo od miejsca zaplanowanego do jej budowy. Linia ta miała zostać wybudowana w odległości 200m od mojej działki. ZE ze względu oszczędności zmienił jej przebieg, z omijającego teren osiedla na przez środek osiedla przez prywatne działki. Drzewa posadzone przeszło 20 lat temu obecnie wrastają w przewody linii 15 kV. ZE wskazał, że to właściciel nieruchomości zobowiązany jest na swój koszt dokonać przecinki drzew zagrażającej linii 15 kV. Przepisy znów zabraniają prowadzenia wszelkich prac przy linii 15kV będącej pod napięciem. Dlatego aby dokonać przecinki drzew będziesz musiał zapłacić ZE słone pieniądze za wyłączenie linii z pod napięcia. NIe ma ustawy i prawo budowlane tego nie reguluje tylko Państwowe Normy. Ale te PN regulują realizację budowy linii energetycznej od budynków mieszkalnych już wybudowanych.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=59232


Temat: Budować obok lini wysokiego napięcia 15 KV
Witam, ja też buduję na działce z linią 110 kV. Dom stawiałam dokładnie na granicy tzw. lini ochronnej (20 metrów od lini). Jeżeli chodzi o natężenie pola elektromagnetycznego to prowadzono ileś badań i z tego co wiem nie ma namacalnych dowodów że jest szkodliwe. Linie wg. energetyki powinny być tak umieszczone aby te promieniowania się nawzajem znosiły (chodzi o jakieś przesunięcie) - niestety jestem laikiem w tych sprawach - wywiad był przeprowadzany wśród znajomych elektryków. Jeżeli zaś chodzi o budowę to w strefie ochronnej i pod linią nie mogą znajdować się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi pow. 8 h dziennie (czyli np. garaż już może, ja mam w strefie taras). Moja sąsiadka mieszka centralnie pod linią - nie wiem kto jej dał zgodę - może energetyka później postawiła słupy bo domek jest dość wiekowy. A co do szerokości budynku to ja mam ok. 7 metrów i 13 długości. Pani Księgowa, kto pani podał informację, że 20m od linii jest bezpieczną odległością. Jest to bezpieczna odległość do czasowego przebywania. Czy 8h dziennie będzie bezpieczne to Pani sprawdzi po kilku latach zamieszkiwania pod taką linią. Niech pania zapozna się z opracowaniami Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z opracowaniami dr Marka Zmyślnego, który opracowywał raport dla komisji Sejmowej opracowywującej ustawę o ochronie środowiska z 2001r. Jedynym przyjętym jego założeniem jest opracowywanie okresowych badań oddziaływań urządzeń i linii energetycznych od 110kV w środowisku. Wojewoda powinien wydawać zlecenia do okresowych badań zagrożeń w takich środowiskach w jakich Pani wybudowała sobie dom. Proszę pamiętać, że odległość bezpieczna jest liczona od zewnętrznego przewodu w linii poziomej i dla tej linii nie powinna być mniejsza niż 30m. Badając natężenie pola magnetycznego występujące w pobliżu takiej linii stwierdziłem, że w odległości 50m występowało natężenie przekraczające cały zakres miernika wynoszącego 2000 nT. Badanie było dokonywane w porze letniej w dzień, kiedy prąd płynący taką linią jest małej mocy. Z reguły porą zimową natężenie prądu zwiększa się dwu, a nawet trzy krotnie. Dlatego życzę Pani Księgowej zdrowego i długoletniego zamieszkiwania w nowym domu pod taką linią. Żaden energetyk nie powie pani prawdy o szkodliwości linii 110kV, gdyż jego zakład musiałby płacić wysokie odszkodowania.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=14330
Sitedesign by AltusUmbrae.